Uprawnienia

Posiadane uprawnienia:

  • Zezwolenie Państwowej Agencji Atomistyki w zakresie:

◦     instalowania,

◦     konserwacji

◦     kontroli szczelności izotopowych czujek dymu

  • Uprawnienia elektryczne w zakresie eksploatacji

◦     urządzeń

◦     instalacji

◦     sieci na stanowisku dozoru

  • Licencje zabezpieczenia technicznego pracowników
  • Poświadczenia bezpieczeństwa osobowego pracowników